دسته بندی ها
ماست محلی گوسفندی یک کیلو
1,500,000 ﷼ 1,500,000 ﷼ 1500000.0 IRR
ماست محلی گاوی
1,050,000 ﷼ 1,050,000 ﷼ 1050000.0 IRR
دوغ شتر 1.5 لیتری
1,200,000 ﷼ 1,200,000 ﷼ 1200000.0 IRR
شور
600,000 ﷼ 600,000 ﷼ 600000.0 IRR
سرشیر
1,400,000 ﷼ 1,400,000 ﷼ 1400000.0 IRR
پنیر گاوی محلی
2,500,000 ﷼ 2,500,000 ﷼ 2500000.0 IRR
شیر گاومیش
450,000 ﷼ 450,000 ﷼ 450000.0 IRR
شیر بز
80,000 ﷼ 80,000 ﷼ 80000.0 IRR
شیر گاوی 5 کیلو
2,000,000 ﷼ 2,000,000 ﷼ 2000000.0 IRR
شیر گاوی
400,000 ﷼ 400,000 ﷼ 400000.0 IRR
شیر شتر نیم لیتر
450,000 ﷼ 450,000 ﷼ 450000.0 IRR
شیر گوسفندی
400,000 ﷼ 400,000 ﷼ 400000.0 IRR
کره
900,000 ﷼ 900,000 ﷼ 900000.0 IRR
کره محلی گاومیش سراب
2,000,000 ﷼ 2,000,000 ﷼ 2000000.0 IRR
کره محلی گاوی سراب
2,250,000 ﷼ 2,250,000 ﷼ 2250000.0 IRR
دوغ محلی 5 لیتری
900,000 ﷼ 900,000 ﷼ 900000.0 IRR
پنیر گوسفندی محلی 10 کیلو
25,000,000 ﷼ 25,000,000 ﷼ 25000000.0 IRR
دوغ محلی 1.5 لیتری
330,000 ﷼ 330,000 ﷼ 330000.0 IRR