دسته بندی ها
گوشت کبوتر
1,800,000 ﷼ 1,800,000 ﷼ 1800000.0 IRR
گوشت غاز
5,700,000 ﷼ 5,700,000 ﷼ 5700000.0 IRR
گوشت بوقلمون
1,200,000 ﷼ 1,200,000 ﷼ 1200000.0 IRR
گوشت اردک
3,250,000 ﷼ 3,250,000 ﷼ 3250000.0 IRR
گوشت کبک
3,680,000 ﷼ 3,680,000 ﷼ 3680000.0 IRR
گوشت گوسفند
4,000,000 ﷼ 4,000,000 ﷼ 4000000.0 IRR
گوشت شتر
5,000,000 ﷼ 5,000,000 ﷼ 5000000.0 IRR
گوشت گاو
3,000,000 ﷼ 3,000,000 ﷼ 3000000.0 IRR
ماهیچه گوسفندی
2,850,000 ﷼ 2,850,000 ﷼ 2850000.0 IRR
خورشتی گوساله یک کیلو
3,800,000 ﷼ 3,800,000 ﷼ 3800000.0 IRR
ماهیچه گوساله
4,750,000 ﷼ 4,750,000 ﷼ 4750000.0 IRR
آبگوشتی گوسفندی یک کیلو
3,200,000 ﷼ 3,200,000 ﷼ 3200000.0 IRR
ران گوسفندی یک کیلو
4,250,000 ﷼ 4,250,000 ﷼ 4250000.0 IRR
ماهی قزل آلای تازه
2,250,000 ﷼ 2,250,000 ﷼ 2250000.0 IRR