دسته بندی ها
کیوی
550,000 ﷼ 550,000 ﷼ 550000.0 IRR
لیمو شیرین جهرم
150,000 ﷼ 150,000 ﷼ 150000.0 IRR
پرتقال
350,000 ﷼ 350,000 ﷼ 350000.0 IRR
نارنگی پیوندی پاکستانی
250,000 ﷼ 250,000 ﷼ 250000.0 IRR
خیارگلخانه
170,000 ﷼ 170,000 ﷼ 170000.0 IRR
لیموترش
300,000 ﷼ 300,000 ﷼ 300000.0 IRR
انگور صاحبی
480,000 ﷼ 480,000 ﷼ 480000.0 IRR
انگور کشمش
400,000 ﷼ 400,000 ﷼ 400000.0 IRR
گلابی (دوشیز)
800,000 ﷼ 800,000 ﷼ 800000.0 IRR
سیب سبز
600,000 ﷼ 600,000 ﷼ 600000.0 IRR
کمبزه
450,000 ﷼ 450,000 ﷼ 450000.0 IRR
خربزه
90,000 ﷼ 90,000 ﷼ 90000.0 IRR
طالبی
150,000 ﷼ 150,000 ﷼ 150000.0 IRR
هندوانه
150,000 ﷼ 150,000 ﷼ 150000.0 IRR
آلو سیاه (سانتریزه)-متوسط
350,000 ﷼ 350,000 ﷼ 350000.0 IRR
آلو سیاه (سانتریزه)-ممتاز
350,000 ﷼ 350,000 ﷼ 350000.0 IRR
انگور شاهانی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
شلیل گرد-میان باب
600,000 ﷼ 600,000 ﷼ 600000.0 IRR
شلیل گرد-متوسط
650,000 ﷼ 650,000 ﷼ 650000.0 IRR
شلیل گرد-ممتاز
800,000 ﷼ 800,000 ﷼ 800000.0 IRR